Advies Levensduur Onderafdichting Stortplaatsen

Levensduur onderafdichtingsconstructies bij stortplaatsen

Advies beoordeling adequaat functioneren onderafdichtingsconstructies stortplaatsen; Uitstel voor aanbrenging bovenafdichtingen
002-AKS20140318
18-03-2014

Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gezamenlijke provincies heeft de Advieskamer Stortbesluit op 18 maart 2014 een advies uitgebracht over de levensduur van onderafdichtingsconstructies op stortplaatsen.

De reden voor het verzoek om advies is om invulling te kunnen geven aan het initiatief van verduurzaming van stortplaatsen, zoals beschreven in de het Besluit Crisis- en Herstelwet, derde tranche (2012).

Hierin wordt de mogelijkheid gegeven om het aanbrengen van een bovenafdichting op een stortplaats uit te stellen van maximaal 30 jaar na aanbrenging van de onderafdichting tot maximaal 50 jaar na aanbrenging van de onderafdichting. Dit uitstel zou onder voorwaarden aan de stortplaatsexploitant verleend kunnen worden, waarbij er nog nader onderzoek verricht zou moeten worden naar deze voorwaarden.

Het advies van de Advieskamer geeft een afwegingskader voor het beoordelen of het aanbrengen van een bovenafdichtingsconstructie op verantwoorde wijze tot maximaal 50 jaar na aanbrenging van de onderafdichting kan worden uitgesteld. Hierdoor is er bij de beoordeling ruimte voor de specifieke context (technisch en historisch) die voor elke stortplaats anders is en kan het bevoegd gezag tot een oordeel per (unieke) stortplaats komen.

Het afwegingskader bestaat uit een viertal thema’s (aanleg, ontwerp, exploitatie, milieuprestaties) met aantal hoofdvragen en deelvragen. Het afwegingskader is opgenomen in het advies. De criteria (inclusief voorwaarden en maatregelen om er aan te voldoen) zijn opgenomen in een rapport van KPMG / ReneBoerboom Advies, dat als een bijlage is opgenomen in het advies zelf en daar integraal onderdeel van uitmaakt.

Het Ministerie zal het advies nu gaan inzetten bij het opstellen van nadere regelgeving omtrent het beoordelen van afdichtingsconstructies van stortplaatsen. Hiermee komen de verduurzaming van stortplaatsen weer een stap dichterbij.

Voor de exacte inhoud van het advies en de aanbevelingen, uitgangspunten en randvoorwaarden bij het advies, verwijzen wij naar het advies. Dit is hier te downloaden.