Advisering

De Advieskamer heeft als kerntaak het op deskundige en onafhankelijke wijze adviseren over bodembeschermende voorzieningen bij stortplaatsen. Het advies kan door iedereen worden aangevraagd:  stortplaatsbeheerders, leveranciers, bevoegde gezagen, etc.  De Advieskamer Stortbesluit is hiervoor door het bestuur van SIKB ingesteld naar aanleiding van een verzoek daartoe van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gezamenlijke provincies.

 

De Advieskamer Stortbesluit is niet betrokken bij de besluitvorming rond een project, product of stortplaats. Dit is de rol van het bevoegd gezag (meestal een provincie of gemeente). Wel zal een bevoegd gezag het advies van de Advieskamer Stortbesluit meewegen in haar besluitvorming.

 

Gezien de mogelijke impact van een advies is het belangrijk dat de Advieskamer Stortbesluit onafhankelijk opereert van alle partijen die betrokken zijn bij een advies danwel het product of project waarover het advies wordt uitgebracht. Dit geldt voor de leden van de Advieskamer zelf maar ook voor experts die zij inschakelt. De Advieskamer kent hiervoor het Onafhankelijkheidsbeginsel waarin de onafhankelijkheid is geregeld.

 

De Advieskamer Stortbesluit laat zich bijstaan door experts. Deze experts brengen hun deskundigheid op het eigen vakgebied in en bereiden het advies mede voor.

Het aantal experts dat wordt ingezet, verschilt per advies. Bij elk adviesaanvraag wordt gekeken naar o.a. de benodigde deskundigheid, de beschikbaarheid en de onafhankelijkheid.

 

De Advieskamer werkt op basis van opdrachtverstrekking door de adviesvrager. Hiertoe wordt een offerte met plan van aanpak uitgebracht. Tijdens de uitvoering van het adviestraject wordt de adviesvrager geïnformeerd over de voortgang van het traject. Voor het uitbrengen van het advies wordt de adviesvrager gevraagd of het advies voldoet aan de vraagstelling. Hierbij is nadrukkelijk geen inhoudelijke beoordeling van het advies aan de orde.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de werkwijze van de Advieskamer Stortbesluit.

Klik hier voor de wijze waarop een adviesaanvraag kan worden ingediend.