Financiering

De Advieskamer Stortbesluit werkt zonder winstoogmerk, maar dient wel kostendekkend te zijn. Dit betekent dat de Advieskamer Stortbesluit kosten in rekening moet brengen voor haar advieswerk.  In de regel bestaan deze kosten uit twee gedeelten: 

          Een  vast tarief bij het in behandeling nemen van een adviesvraag. Dit tarief bedraagt € 3.500,= excl. BTW.  Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de totale advieskosten indien de adviesaanvraag doorgezet wordt.

          De kosten van het advies. De hoogte hiervan is afhankelijk van de omvang van de vraag, benodigde inzet van experts, etc. De kosten worden via een offerte met plan van aanpak vooraf inzichtelijk gemaakt. Bij akkoord worden de kosten middels vaste percentages in rekening gebracht.

 

Daarnaast ontvangt de Advieskamer Stortbesluit een beperkte bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gezamenlijke provincies in de organisatiekosten van de Advieskamer.