Advieskamer stortbesluit

Met ingang van 1 juli 2022 wordt de Advieskamer Stortbesluit voortgezet als Advieskamer Bodembescherming.

Deze nieuwe Advieskamer heeft een bredere taakstelling dan haar voorganger.  Zij richt zich op onafhankelijke deskundigheidsadviezen over bodembeschermende voorzieningen bij alle typen potentieel bodembelastende activiteiten. Ze beperkt zich daarmee niet tot voorzieningen bij stortplaatsen, waar de Advieskamer Stortbesluit zich op heeft gericht, maar kan breder ingezet worden.

De nieuwe Advieskamer Bodembescherming zet de lopende adviestrajecten binnen de advieskamer stortbesluit voort. Ook is zij contactpunt voor de adviezen die eerder door de Advieskamer Stortbesluit zijn uitgebracht.

De voormalige Advieskamer Stortbesluit is ingesteld in juli 2013. Haar taak was het op verzoek adviseren van overheden en bedrijfsleven over de toepassing van bodembeschermende voorzieningen bij stortplaatsen, bijvoorbeeld waterdichte  folies, minerale lagen onder een stortplaats of specifieke beheersmaatregelen. Dergelijke voorzieningen zijn van groot belang om de kans op bodem- en grondwaterverontreiniging te minimaliseren. Omdat er vele verschillende technische voorzieningen zijn die kunnen bijdragen aan de bescherming van het grondwater onder en rond de stortplaats, moeten deze altijd afgestemd zijn op de specifieke situatie van de stortplaats. Deze situatie hangt onder meer samen met de bodemgesteldheid, de afvalsamenstelling en de leeftijd van de stortplaats. Tevens moeten de voorzieningen een lange levensduur hebben, zodat de functionaliteit ook na langere periode gewaarborgd is.

Gezien het grote belang van de voorzieningen, is de Advieskamer Stortbesluit op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gezamenlijke provincies door het Bestuur van SIKB in 2013 in het leven geroepen. De Advieskamer heeft diverse onafhankelijke deskundigheidsadviezen uitgebracht over specifieke voorzieningen en specifieke stortplaatsen. De adviezen van de Advieskamer worden door het bevoegd gezag als zwaarwegend beschouwd bij het afgeven van beschikkingen voor de aanleg en het onderhoud van stortplaatsen.

 

Met instemming van het Ministerie, de gezamenlijke provincies en mede na overleg met marktpartijen, worden de activiteiten van de Advieskamer Stortbesluit per 1 juli 2022 voortgezet binnen de Advieskamer Bodembescherming. Evenals de voormalige Advieskamer Stortbesluit is ook deze bredere Advieskamer Bodembescherming ingesteld door het Bestuur van SIKB. De bredere Advieskamer zal -naast adviezen over bodembeschermende voorzieningen bij stortplaatsen- op verzoek ook adviseren over voorzieningen bij andere potentieel milieubelastende activiteiten.