Regelgeving rond stortplaatsen

De regelgeving omtrent stortplaatsen is in diverse documenten weergegeven.

Voor het beheer en de bescherming van het milieu – meer specifiek de bodem – stelt de Wet Milieubeheer (met name par. 8.2) algemene eisen aan stortplaatsen.

In het Stortbesluit worden deze eisen gespecificeerd naar beleidsmatige en technische eisen ter voorkoming van bodemverontreiniging. Hierbij valt te denken aan aanwijzing van bevoegd gezag, bodembeschermende maatregelen, monitoring van het grondwater en schriftelijke zekerheden voor beheer na het sluiten van de stortplaats. De eisen gelden voor zowel in gebruik zijnde stortplaatsen als voor gesloten stortplaatsen.

In de Uitvoeringsregeling Stortbesluit zijn bepalingen opgenomen omtrent vergunningverlening en vergunningvoorschriften aan beheerders van stortplaatsen.

Vanuit de uitvoeringsregeling Stortbesluit wordt verwezen naar de volgende technische documenten: